فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

8- پدر خانواده یا همسر؟ معمولا در خانواده هایی با بافت سنتی تر، به این شکل جا افتاده است که کارهایی همچون عوض کردن پوشک بچه، حمام بردن کودک، درست کردن شیرخشک برای کودک و یا بیدار شدن نیمه شب برای آرام کردن کودک ناآرام، همگی جز وظایف زن و به خصوص مادر کودک محسوب می شود. کودکان از ایشان خواستند تا برای مدتی همبازی ایشان شوند و این در هنگامی بود که حضرت میبایست در مسجد حضور داشته باشند تا نماز را بجای آورند. همه روانشناسان معتقدند که کودکان به موازات نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی به ویژه در سنین نخستین, نیازمند ارتباطات عاطفی و پذیرش از جانب دیگران هستند که برآورده کردن این نیازها، موجب بسترسازی آرامش و تعادل روانی و دستیابی به برخی از بالندگیهای روانی است. بنابراین، نقش والدین و دیگر اطرافیان که با کودکان سرو کار دارند، در تشکیل خودپندارة آنان، بسیار مهم است. پدر و مادرهایی که تصمیم به فرزندآوری میگیرند بالطبع آمادگی بهتری را نسبت به والدینی که اول بچهدار میشوند دارند و بعد از آن شروع به برنامهریزی میکنند دارند، بنابراین فرزندی که با تصمیم پدر و مادر به دنیا میآید در بدو تولد آمادگی بیشتری را برای حضور در یک دنیای امن دارد.

این نیاز در سالهای اول زندگی و دوره کودکی بسیار شدید و پاسخ گفتن بدان از ضروریات است. آنها فردی متمایز از دیگران هستند، با ایدههای منحصر به فرد و شخصیتی متعهد که به آنها کمک میکند در زندگی به خواستههایشان برسند و موفق شوند. در روایتهای اسلامی، سفارشهای فراوانی به پدر و مادر، در راستای بهینهسازی دوران بارداری شده است. که در زیبایی فرزند بسیار اثرگذارند و پرهیز از انواع گناهان توسط پدر و مادر، مخصوصا مادر را توصیه کرده است. پدر و مادر باید فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرتها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملّی و مذهبی را به او بیاموزند. اگر در شروط ضمن عقد ازدواج آمده باشد که مادر در صورت عهده دار بودن حضانت طفل، پرداخت مخارج او را هم بر عهده دارد، به نظر می رسد وظیفه پدر بر پرداخت نفقه هم چنان باقی است. این ماده عنوان کرده است، هرگاه پدر یا جد پدری طفل، غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر فرزند شود، به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین میکند.

به عنوان مثال در فروشگاه قشقرق به راه میاندازند و گریه و زاری می کنند چون فکر میکنند شنیده نمیشوند. به عنوان مثال ، برای پسر فاقد پدری که تا ۱۰ سالگی رابطه مثبتی با پدر داشته ، احتمال کمتری وجود دارد که تحت تاثیر نگرش های منفی مادر نسبت به پدر قرار گیرد تا پسری که از محبت و تربیت پدری حتی قبل از آن که فاقد پدر شود، محروم بوده است. والدین دارای تأثیرات وراثتی و محیطی سرنوشت ساز برای کودک است، رفتار او الگو و مدل است؛ گفتار او سند است، غرور او کارساز است، جرأت او اطمینان بخش است، هیبت و وقار او سازنده است. ۲۸. ↑ گفتار فلسفی، کودک از نظر وراثت و تربیت، ج۱، ص۱۷۹-۱۸۰. اگر ملاقات با پدر و مادری که حضانت کودک را بر عهده ندارند، برای مصالح کودک مضر باشد یا خوف ضرر جانی برای کودک به دنبال داشته باشد، دادگاه میتواند اقدامی بکند؟ اجبار و تحمیل اگر پیاپی باشد، مثل امر و نهی پیدرپی، شخصیت متربی را خرد میکند و از وی انسانی بیاراده و بینشاط میسازد.

ارتباط عاطفی با فرزند موجب می شود که وی با والدین خویش صمیمی باشد، به آنان اعتماد کند و آنان را پناهگاه خویش در بحران های زندگی بداند. 3- اطفال و نوجواناني را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر ميبرند، به سازمان بهزيستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند. طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است. آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي. گفتیم که دلیل پافشاری آنها نافرمانی کردن و آزار دادن شما نیست بلکه آنها با تکرار و پافشاری در تلاش برای برقراری ارتباط با شما هستند چون احساس میکنند شنیده نمیشوند. یک پدر فوق العاده و موفق در واقع پدری است که پس از فراغت از کار، برای تفریح کردن و وقت گذراندن با فرزندانش زمان کافی را اختصاص دهد.

دیدگاهتان را بنویسید