دانستنی های بسیار جالب در مورد انرژی درمانی

ولی برای بروز این تأثیرات درجسم، عمل وضو باید برای مدتی ادامه یابد. این روش پربرکت، نزد بزرگان علم و عمل تجربه و ثابت شده است، پس ای عارف راه نور، همیشه با وضو باش و در تداوم آن همت عالی داشته باش. اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی(هوشمندی حاکم بر جهان هستی) استوار است… هم در ریکی و هم در حلقه، به این نکته اذعان می شود که اتصال به شبکه شعور کیهانی، یک مجموعه آثار ازجمله کسب آگاهی و دریافت الهامی را به همراه دارد! نیلز بوهر در ابهاماتی که در اثر تجربۀ وضعیت کوانتومی ذرات بنیادین مشاهده کرد، تئوری مکملیت موج – ذره را پیش نهاد نموده اگرچه این تئوری هنوز تئوری است، اما توانایی توجیه برخی رویدادهای فیزیکی را دارد. برای یک جلسه شفای ریکی یه روش استاندارد، جراحی ذهنی احساسی یا شفای استادی می توان هدیه ای در نظر گرفت معادل یک جلسه ماساژ، که در کشورمان ایران و در دیگر کشورها بر اساس پول رایج آن کشور مورد توافق قرار می گیرد در سال ۱۳۹۹ این مبلغ در ایران از جلسه ای ۲۰۰ هزار تومان شروع می شود و در خارج از کشور از جلسه ای ۱۰۰ دلار یا یورو محاسبه می گردد.

از سوی دیگر، متأسفانه هنوز جنبههای خرافی و جادویی در انسان باقی مانده و جالب اینجاست که نهتنها به خوبی شناخته نشده که انکار هم شده است. او می گوید: جهان هستی مادی از شعور آفریده شده است و همه اجزا و ذرات آن شعور هستند (طاهری، ۱۳۸۸ب، ص۵۲). درنتیجه، جهان هستی مادی نیز مجازی بوده و حقیقت وجودی ندارد (طاهری، ۱۳۸۸ب، ص۲۹). با شرح مختصر و ساده ای که گذشت، اینک می توان به پرسش طرح شده قبلی، که آیا جهان هستی مادی حقیقت وجودی دارد یا خیر؟ بسیاری از دانشمندان به این نکته پی برده اند که تنها یک پاسخ به جای می ماند: یقیناً نیروی باشعور و برتری وجود دارد، روحی جهانی که دائماً در کار خلق جهان از خویش است. بر اساس اکثر فلسفههای این حوزه، شرایط بد برای سلامت روانی و جسمانی، زمانی ایجاد خواهد شد که انرژی به درستی جریان نداشته باشد یا حتی گیر کرده باشد. چرا که بادکش برای بسیاری از بیماریها منع شده است و ممکن است انجام آن به وخیم شدن وضع بیمار دچار گردد.

اما نسبت شعور کیهانی با خداوند نیز نسبت مجاز به حقیقت است. شعور کیهانی از منظر طاهری، شالوده اصلی جهان مادی است و نسبت آن با جهان مادی، نسبت حقیقت به مجاز است. براساس تعالیم عرفان حلقه، شعور کیهانی در راهی که هدف آن خداست، مجاز است (طاهری، ۱۳۸۸الف، ص۶۳). لازم است که فرادرمانگران به آن توجه کافی داشته باشند تا معرفی شبکه شعور کیهانی به بهترین نحوی انجام شود (طاهری، ۱۳۸۸ب، ص ۱۱۲). در ریکی و به تبع آن عرفان حلقه برای اثبات هوشمندی، به ماده صفت شعور نسبت داده می شود که برخلاف مبانی مستدل معرفتی ادیان است، البته این مطلب که شیاطین و اجنه هم هوشمند هستند و حتی اقدام به ارسال آگاهی و وحی می کنند در آیه ۱۲۱ سوره انعام اشاره شد و بیان شعورمندی ماده سرپوشی بر استفاده از این نیروها بدون توجه به تبعات مادی و معنوی آن است که مهم ترین تبعات معنوی آن شرک به خدای متعال بوده که قرآن کریم می فرماید: إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلأ إِناثاً وَإِنْ یَدْعُونَ إِلأ شَیْطاناً مَریداً (نساء: ۱۱۷)؛ آنچه غیر از خدا مى خوانند، فقط بت هایى است (بى روح)، و (یا) شیطان سرکش و ویرانگر است.

پاسخ داد. در جواب می توان گفت: با توجه به اینکه جهان هستی مادی از حرکت آفریده شده است، پس جلوه های گوناگون آن نیز ناشی از حرکت بوده و نظر به اینکه هر جلوه ای که ناشی از حرکت باشد، مجازی است. امروزه ریکی، توسط دو سازمان عرضه می شود که موفقیت چشمگیری به دست آورده و هر دو در آمریکا پایه گذاری شده اند. این بیانیه توسط كمیته دكترین امریكایی اسقف اعظم كاتولیك آمریكا در مورد دستورالعمل ارزیابی ری كی به عنوان درمان جایگزین صادر شده است و امثال این جوابهای نقض نشان می دهد كه اینگونه نیست كه این تكنیك به طور كامل در جهان پذیرفته شده باشد و از طرف دیگر طرفدار زیاد داشتن یك نظریه دلیل بر حقانیت آن نمی باشد. این پیمان، معتقد است که حقیقت، خود را در قلب آدمی می یابد، که بر آن گشوده اند و آماده دریافت آن هستند (پالان، ۱۳۸۴، ص۱۵). در اینجا، باید نکته قابل توجهی را ذکر کنیم که درمان با ریکی می تواند به ظهور علائم خفیف باشد یا شدت دفع سموم جسمی بیانجامد . در ادامه به بررسی اقتباسات طاهری از ریکی برای درمان پرداخته و مفاهیم مشترک ارائه می شود. به نظر می رسد، بسیاری از الفاظ و مفاهیم کلیدی حلقه مثل شعور کیهانی، تفویض، اسکن و…

دیدگاهتان را بنویسید